Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

יצור הדפוס עלה ברבעון הראשון ל2018

שלושת החודשים הראשונים לשנת 2018 ינואר- מרץ מצביע בבירור על מגמה מאוד מעודדת של ייצור נייר  קרטון  ומוצרים נלווים לעומת סיכום שנת 2017  המגמה הזו  מהווה המשכיות לגידול בתחום תפוקת מוצרי הדפוס לשנת 2017   זאת על פי נתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה

מאת: ראובן שבת |

 

שלושת החודשים הראשונים לשנת 2018 ( ינואר- מרץ) מצביע בבירור על מגמה מאוד מעודדת של ייצור נייר, קרטון, ומוצרים נלווים לעומת סיכום שנת 2017. המגמה הזו, מהווה המשכיות לגידול בתחום תפוקת מוצרי הדפוס לשנת 2017.  זאת על פי נתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה.

הנתונים הם כדלקמן:

עליה של 11% בייצור נייר גולמי לכתיבה והדפסה. עליה  של 6% בייצור קרטון גולמי לא מעובד.

יציבות בתחום ייצור המעטפות. עליה של 6% בייצור שקי נייר. עליה של 3% בייצור שקיות נייר. יציבות בייצור קופסאות קרטון.

ירידה של 1% בייצור נייר טואלט. ירידה של 6% בייצור חיתולים חד פעמיים.

העליה בייצור נייר גולמי לכתיבה והדפסה, מעידה על כך : א. יבוא מוצרי נייר לתפוקה הצטמצם ככל הנראה באופן די משמעותי, והייצור הגולמי עבר כיום ברובו לישראל ב. מוקדם מדיי להדפיס את תחום ההדפסות לגווניו מניירות מכתבים ומסמכים בנקאיים ועד ספרים וחוברות, כי הגידול מעיד שיש עדיין צורך וביקוש למוצרים אלו.

העליה המשמעותית בתחום הקרטון מצביעה על כך שתחום האריזות, בהתאם לתחזיות , אכן הולך ומתרחב.

כך גם העליה בתחום שקיות הנייר.

הירידה בחיתולים חד פעמיים היא תוצאה מובהקת של הרחבת הייבוא מחו"ל למוצרים זולים יותר בתחום.