Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

עליה בתפוקת הדפוס ומוצריו ב2017

הסיכום השנתי של הלשכה המרכזית לסטטסטיקה בתחום ייצור נייר ומוצריו ובתחום הדפסה ושכפול ממאגרים אלקטרוניים לדפוס מצביע על מגמה מעודדת של עליה בתפוקה

מאת: ראובן שבת |

הסיכום השנתי של הלשכה המרכזית לסטטסטיקה בתחום ייצור נייר ומוצריו ובתחום הדפסה ושכפול ממאגרים אלקטרוניים לדפוס מצביע על מגמה מעודדת של עליה בתפוקה.

על פי נתוני הלמ"ס בייצור נייר ומוצריו ( קרי, הדפסה של נייר והדפסה ישירה על גבי נייר, וזה כולל ספרים, חוברות, ,קטלוגים, חומרים פרסומיים מודפסים וכו'), חלה עליה של 2.5% לעומת שנת 2016.

בתחום ההדפסה ושכפול ממאגרים אלקטרוניים ( קרי גם מוצרי דפוס המופקים באופן עקיף ממאגרים אלקטורניים וכוללים גם עבודות גרפיות שונות וכו' והפיכתם למוצר דפוס), העליה היא 0.7%

כלומר העליה הכוללת היא של 3.2% בכלל הייצור הרחב של מוצרי דפוס ונייר.

נתון זה עומד בניגוד לכמה תחזיות כלכליות וחברתיות הממשיכות לצייר תמונת מצב פסימית ועל פיה תפוקת הדפוס בעולם ובישראל נמצאת בירידה.

סקר הלמ"ס בתחום מתבסס על בדיקת מדגמית של מאות בודדות של יצרני דפוס ומפעלי דפוס, בעלי התמחיות שונות וחתכי פעולה שונים.

לפיהם ניתן לבדוק באופן אופטימלי מדוייק מאוד את מצב ענף הדפוס בכללותו לגבי תפוקתו. מדד המחירים שבו, ובעקיפין גם משמעתו היצרנית למשק בכללותו.