Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

ירידה נוספת בהכנסות של קודאק

בתוצאות הרבעון השני של השנה ל -30 ביוני 2017 רשמה הקבוצה ירידה כוללת של כ -10% בתקופה המקבילה מאשתקד  מ -423 מיליון דולר ל -381 מיליון דולר

מאת: מערכת דפוסגרף |

 

בתוצאות הרבעון השני של השנה ל -30 ביוני 2017 רשמה הקבוצה ירידה כוללת של כ -10% בתקופה המקבילה מאשתקד, מ -423 מיליון דולר ל -381 מיליון דולר, ואילו הרווח הנקי ירד מ -8 מיליון דולר ל -4 מיליון דולר .

ה – רווח התפעולי לפני עלויות החברה לרבעון ירד ב - 18% מ - 44 מיליון דולר ל - 36 מיליון דולר, ואילו הקבוצה סיימה את הרבעון עם יתרת מזומנים מופחתת בסך של 370 מיליון דולר, המשקפת את השימוש במזומן בפריטי הון חוזר.